BIOpH Washing tablets 180st

  • 389 kr

BIOpH Washing tablets för träningskläder, strumpor och underkläder. Bryter effektivt ned dålig lukt i textilier och tvättmaskin redan vid låga temperaturer.

I lager
Artikelnummer: BPPWT180FS
Leverantör: BIOpH+
Dela

BIOpH Washing tablets 180st

BIOpH Washing tablets 180 är enkel att använda, parfymfri och lätt nedbrytbar i naturen. Effektiv för alla typer av textilier, även känsliga material som till exempel funktionskläder och ull som inte skall tvättas i höga temperaturer. Ger ett resultat helt utan doft eller lukt. Ej optimal för siden.

  • Högkoncentrerat
  • Parfymfri
  • Bryter effektivt ned dålig lukt
  • För träningskläder, ull och andra känsliga textilier

Högkoncentrerat tvättmedel i tablettform för träningskläder, strumpor och underkläder. Bryter effektivt ned dålig lukt i textilier och tvättmaskin redan vid låga temperaturer.

Komplettera med BIOpH Antifungal shoe spray för att ta bort bakterier, svamp och dålig lukt i dina skor.

Rekommenderas av Asthma Allergy Nordic. Tillverkad i Sverige.


Innehåll i BIOpH Washing tablets

NATRIUMPERKARBONAT, >30% Syrebaserade blekmedel, 15-<30% Polykarboxilater, Enzymer.

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd ögonskydd/ansikts- skydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.